Política de privacitat

Política de privacitat

Per gestionar la seva relació com a voluntari amb l'Associació, tractarem les seves dades personals per complir diferents finalitats, sempre d'acord amb el que estableix la normativa, respectant els seus drets i amb total transparència.

Per fer-ho, en aquesta Política de Privacitat, a la qual pot accedir en qualsevol moment des de https://www.voluntariadocaixabank.org/politica-privacidad , pot consultar el detall complet de com utilitzarem les seves dades en les relacions que establim amb vostè.

Les principals normes que regulen els tractaments que farem amb les seves dades personals són:

 • el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (d’ara endavant el RGPD)
 • la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant LOPD)

Responsable del tractament

L'entitat responsable del tractament de les seves dades personals és l'Associació de Voluntaris de CaixaBank, amb domicili al carrer Sabino Arana 32 bis, baixos, local 2, porta 1 - 08028 Barcelona, amb NIF G-66798224.

Delegat de Protecció de Dades

L'Associació de Voluntaris ha nomenat un Delegat de Protecció de Dades que l'atendrà per respondre a qualsevol qüestió relativa al tractament de les seves dades personals i a l'exercici dels seus drets. 

Pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades per fer-li arribar els seus suggeriments, consultes, dubtes o reclamacions a través d'aquesta adreça:  https://www.caixabank.com/delegadoprotecciondedatos.

Exercici de drets i presentació de reclamacions davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD)

Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, limitació, portabilitat de les seves dades personals, a retirar el seu consentiment i a no ser objecte d'una decisió automatitzada, d'acord amb la llei, a l'adreça electrònica: www.caixabank.com/ejerciciodederechos.

A més, si té alguna reclamació derivada del tractament de les seves dades, pot dirigir-la a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades www.aepd.es.

Categories de dades

A l'Associació de Voluntaris tractarem diferents dades personals per poder gestionar la seva relació com a voluntari i, si ens ha donat el seu consentiment, per fer també el tractament de les seves dades per a les activitats que es basin en aquest.

Per facilitar la seva comprensió, hem ordenat les dades que tractem en les categories que li detallem a continuació. No totes les categories de dades que li detallem s'utilitzen per a tots els tractaments de dades.

Les categories de dades que utilitzen els diferents tractaments exposats a continuació són les següents:

 • Dades que vostè ens ha facilitat en la seva alta com a voluntari o durant la seva relació amb nosaltres. Aquestes dades són:

  • dades identificatives i de contacte: el seu document identificatiu, nom i cognoms, sexe, informació de contacte postal telefònica i electrònica, domicili de residència, nacionalitat i data de naixement, idioma de comunicació.

  • dades socioeconòmiques: detall de l'activitat professional o laboral, les seves preferències o interessos relatius als diferents programes de voluntariat i/o tipologia d'activitats, la seva condició d'empleat de CaixaBank, empreses del Grup CaixaBank o Entitats Col·laboradores amb l'Associació de Voluntaris.

 • Dades observades en el manteniment de la relació de voluntariat i participació en activitats. Aquestes dades són:

  • Dades de participació: les dades obtingudes de la seva participació en activitats (tipus d'activitat, data i hora).

  • Dades de les comunicacions mantingudes amb vostè: dades obtingudes en xats, videoconferències, trucades telefòniques o mitjans equivalents.

  • Dades de navegació pròpies: les dades obtingudes de les seves navegacions per les nostres pàgines web o aplicacions mòbils i la navegació que faci en aquestes (ID dispositiu, ID publicitat, adreça IP i historial de navegació), en cas que hagi acceptat l'ús de cookies i tecnologies similars en els seus dispositius de navegació.

  • Dades geogràfiques: les dades de geolocalització del seu dispositiu mòbil proporcionades per la instal·lació i/o l'ús de les nostres aplicacions mòbils, quan així ho hagi autoritzat en la configuració de la mateixa aplicació.

 • Dades especialment protegides. Únicament per a aquelles activitats en què no poden ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris dels quals hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes. En aquests casos, li sol·licitarem expressament que ens faciliti el certificat que acrediti aquesta situació.

Vostè garanteix indicar només dades personals certes i actualitzades.

Tractaments de dades

Els tractaments que fan a l'Associació de Voluntaris es descriuen a continuació, detallant la seva finalitat i la base jurídica que l'habilita:

Tractaments necessaris per a l'execució de la relació de voluntari

Aquests tractaments tenen com a base jurídica el fet que són necessaris per gestionar la seva participació en el programa de voluntariat, així com en les diferents accions de voluntariat en què vulgui participar. L'oposició a tractar aquestes dades implicaria la seva baixa com a voluntari.

Això inclou l'alta, la comunicació de dades a l'Entitat en què indiqui que és empleat (en cas que ho hagi indicat), i la gestió de la seva alta a les plataformes, on podrà revisar i apuntar-se a les activitats de voluntariat que l'Associació tingui en cada moment.

També inclou gestionar les seves sol·licituds de participació en activitats, per comprovar que compleix els requisits per apuntar-s'hi, així com el seu historial d'activitats de voluntariat.

Tractaments basats en el consentiment

Aquests tractaments es basen en el seu consentiment. Li sol·licitarem el seu consentiment pels canals amb els quals ens relacionem amb vostè, en el procés d'alta, al web o a l'app.

Els tractaments que basem en el consentiment són els següents:

 • Captació, reproducció i/o publicació de la teva imatge i/o so en activitats de voluntariat. Si consent, el reportatge/material fotogràfic i/o audiovisual en què aparegui/n la imatge/s podrà ser difós en qualsevol mitjà (TV, premsa, internet, etc.) i en qualsevol suport publicitari i mediàtic (fullets, pancartes, panells, pàgina web, memòria d'activitats, publicacions, reportatges, etc.), tot això sense caràcter limitador i incloent-hi qualsevol altre mitjà i suports necessaris per a la difusió dels programes i activitats desenvolupades per les entitats indicades, per si mateixes o en col·laboració amb altres entitats, amb la finalitat de promocionar les activitats pròpies de les entitats esmentades en compliment del seu objecte social o fundacional, i sense ànim de lucre, durant un termini màxim de dos (2) anys des de la seva captació.

 

 • Ús d'informació addicional que ens faciliti per desenvolupar el seu perfil de voluntari. Tant en el procés d'alta com al web i l'app de voluntariat, pot completar informació addicional sobre els seus interessos, preferències o disponibilitat; aquesta informació és opcional i si la facilita la utilitzarem amb aquesta finalitat.

 

 • Comunicació de dades a CaixaBank. En el procés d'alta de voluntari, li sol·licitarem el consentiment per comunicar la seva condició de voluntari a CaixaBank. Únicament en cas que vostè ho consenti, comunicarem a CaixaBank les següents categories de dades personals:

  • Dades identificatives i de contacte

  • Dades sobre interessos, preferències o disponibilitat com a voluntari

  • Dades generades en el marc de les activitats de voluntariat en què participi

CaixaBank tractarà aquesta informació en el marc de la seva relació de client per a les finalitats indicades en la seva Política de Privacitat, tot això sempre d'acord amb les seves preferències.

Podrà revocar en qualsevol moment aquest consentiment en el seu perfil de voluntari.

Tractaments basats en l'existència d'obligacions normatives

L'Associació de Voluntaris està subjecta a determinades obligacions financeres i tributàries, que poden implicar comunicacions de dades a autoritats públiques.

També hi ha algunes activitats en què no poden ser voluntàries les persones que tinguin antecedents penals no cancel·lats per delictes de violència domèstica o de gènere, per atemptar contra la vida, la integritat física, la llibertat, la integritat moral o la llibertat i indemnitat sexual de l'altre cònjuge o dels fills, o per delictes de tràfic il·legal o immigració clandestina de persones, o per delictes de terrorisme en programes els destinataris dels quals hagin estat o puguin ser víctimes d'aquests delictes. En aquests casos, li sol·licitarem expressament que ens faciliti el certificat que acrediti aquesta situació.

Destinataris de dades

Comunicacions de dades a entitats col·laboradores

En el procés d'alta de voluntari, podrà indicar a l'Associació la seva pertinença a una Entitat Col·laboradora amb la qual hagi arribat a un acord, a través de la inclusió d'un codi únic facilitat. La inclusió d'aquest codi és opcional i ens permet identificar-lo com a empleat o col·laborador de l'Entitat Col·laboradora.

Si vostè en el seu procés d'alta inclou aquest codi, l'Associació de Voluntaris comunicarà a l'Entitat titular del codi la informació personal següent:

 • Dades identificatives i de contacte
 • Dades generades en el marc de les activitats de voluntariat en què participi

L'Entitat Col·laboradora tractarà aquestes dades amb la finalitat de fer seguiment i report de la participació en activitats de voluntariat promogudes per l'Associació de Voluntaris, d'acord amb el Conveni que l'Associació hagi subscrit en cada cas amb l'Entitat Col·laboradora.

Comunicació de dades en l'externalització de serveis

A vegades, l'Associació recorre a prestadors de serveis amb accés potencial a dades de caràcter personal.

Aquests prestadors aporten garanties adequades i suficients en relació amb el tractament de dades, ja que duem a terme una selecció responsable de prestadors de servei que incorpora requeriments específics en cas que els serveis impliquin el tractament de dades de caràcter personal.

La tipologia de serveis que podem encarregar a prestadors de serveis és:

 • Serveis de backoffice

 • Serveis de suport administratiu

 • Serveis d'auditoria i consultoria

 • Serveis de màrqueting i publicitat

 • Serveis d'enquestes

 • Serveis de call center

 • Serveis logístics

 • Serveis de seguretat física

 • Serveis informàtics (seguretat dels sistemes i de la informació, ciberseguretat, sistemes d'informació, arquitectura, allotjament, processament de dades)

 • Serveis de telecomunicacions (veu i dades)

 • Serveis d'impressió, ensobrament, enviaments postals i missatgeria

 • Serveis de custòdia i destrucció de la informació (digital i física)

 • Serveis de manteniment d'edificis, instal·lacions i equips

Terminis de conservació

L'Associació de Voluntaris tractarà les seves dades mentre segueixi mantenint la condició de voluntari. Una vegada donada de baixa la seva relació com a voluntari, conservarem les seves dades únicament per complir les obligacions legals i per permetre la formulació, exercici o defensa de reclamacions durant el termini de prescripció de les accions derivades de la seva relació amb l'Associació.

Pel que fa a les dades que tractem d'acord amb el seu consentiment, les tractarem mentre hagi prestat el seu consentiment i deixarem d'utilitzar-les quan revoqui el seu consentiment.

Transferències de dades fora de l'Espai Econòmic Europeu

A l'Associació de Voluntaris tractem les seves dades dins l'Espai Econòmic Europeu i, amb caràcter general, contractem prestadors de serveis ubicats també dins l'Espai Econòmic Europeu o a països que han estat declarats amb un nivell adequat de protecció.

Si necessitem utilitzar proveïdors de serveis que facin tractaments fora de l'Espai Econòmic Europeu o en països que no han estat declarats amb un nivell adequat de protecció, ens assegurarem de garantir la seguretat i legitimitat del tractament de les seves dades.

Per fer-ho, exigim les garanties adequades a aquells proveïdors de serveis d'acord amb el que estableix el RGPD de manera que disposin, per exemple, de normes corporatives vinculants que garanteixin la protecció de la informació de manera similar a la que estableixen les normes europees o que subscriguin les clàusules tipus de la Unió Europea.

Decisions automatitzades

L'Associació de Voluntaris no fa tractaments en què s'adoptin decisions que puguin produir efectes jurídics sobre vostè o el puguin afectar significativament (basades únicament i exclusivament en el tractament automatitzat, és a dir, sense la participació d'una persona).

Revisió

Farem una revisió d'aquesta Política de Privacitat cada vegada que resulti necessari per mantenir-lo degudament informat, per exemple, amb motiu de la publicació de noves normes o criteris o la realització de nous tractaments.

L'avisarem pels canals de comunicació habituals sempre que es produeixin canvis substancials o importants en aquesta política de privacitat.