Avís legal

Avís legal

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank amb NIF G-66798224 i domicili social a carrer Isaac Newton, nº26, 08022 Barcelona, consta inscrita al Registro Nacional d’Associacions amb el número 611191.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank és l'entitat titular de la present pàgina web o del website al qual vostè ha accedit.

L'accés al portal de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank (en endavant, "Website") i a la informació que conté comporta l'acceptació de les condicions previstes en el present avís legal (d'ara endavant "Avís Legal i Política de Privacitat "). Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i dels serveis que, si s'escau es puguin oferir des d'aquest portal.

Validesa de la informació i continguts

La informació continguda en aquesta pàgina és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. L’Associació de Voluntaris de CaixaBank es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment, i en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del Website des d'aquesta data.

Els continguts del Website, especialment les referències informatives i publicitàries, si s'escau, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen cap tipus d'oferta vinculant. L’Associació de Voluntaris de CaixaBank es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank podrà incloure al seu Website continguts de tercers i enllaços a pàgines web de tercers, sempre amb l'autorització dels seus titulars, com ara a xarxes socials i d'altres informacions. En cap d'aquests casos l’Associació de Voluntaris de CaixaBank serà responsable de les pàgines i continguts de tercers, així com del funcionament i disponibilitat dels mateixos.

El Website pot permetre als usuaris introduir continguts. L’Associació de Voluntaris de CaixaBank es reserva el dret a no publicar, retirar o eliminar tots els continguts que consideri incorrectes inexactes o contraris al present Avís Legal i Política de Privacitat.

Els usuaris no podran incloure en el Website continguts referits a confessions religioses o idees polítiques (incloses declaracions i símbols de partits polítics i organitzacions religioses), ni antisocials, ni ofensius a valors culturals o religiosos, provocatius, despectius, violents, obscens, sexuals i / o de grups que no són socialment acceptables o il·legals, així com qualsevol altre que pugui ferir la sensibilitat de terceres persones, vulnerar els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes per la normativa aplicable i / o els que estableix la legislació sobre drets dels consumidors i usuaris, sobre la protecció de la infància i la joventut, constituir o suposar una intromissió en la intimitat personal o familiar de les persones físiques o violació del dret a l'honor de tercers o del secret de les comunicacions. En qualsevol cas l'usuari serà l'únic responsable de les opinions emeses així com de la veracitat, exactitud i / o licitud dels mateixos.

La inclusió de continguts subjectes a drets d'autor i a drets d'imatge queda condicionada al fet que l'usuari tingui legitimació suficient i obtingui les autoritzacions necessàries perquè el contingut pugui ser utilitzat, tant per ell mateix com per la resta d'usuaris, en els termes previstos en el present Avís legal i Política de Privacitat, i que la seva utilització no suposi vulneració de cap previsió legal, contracte, dret o propietat de tercers, ni de cap manera suposi competència deslleial.

En conseqüència, pel fet d'incloure continguts en el Website s'entendrà que l'usuari que l'inclou compta amb la referida legitimació.

Política de privacitat i protecció de dades

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i amb els compromisos de confidencialitat propis de la seva activitat.

Podrà trobar tota la informació sobre com l'Associació duu a terme el tractament de dades personals en la seva Política de Privacitat, que podrà trobar en https://www.voluntariadocaixabank.org/web/voluntariado/politica-privacidad


L'Associació de Voluntaris de CaixaBank ha adoptat les mesures tècniques necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractats i les circumstàncies del tractament, a fi d'evitar, en la mesura que sigui possible i sempre segons l'estat de la tècnica, la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Política de cookies

La pàgina web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank disposa de cookies, que són petits fitxers de dades que s'emmagatzemen a l'ordinador de l'usuari i que poden permetre als nostres sistemes recordar característiques o preferències de la navegació a la nostra pàgina web que puguin servir per a personalitzar el seu accés en successives visites, fer més segura la navegació, demanar informació estadística sobre la navegació efectuada, o conèixer preferències d'usuaris.

La política de cookies de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank se subjecta a la normativa comunitària i espanyola en vigor, relativa al tractament de les dades personals i a la protecció de la intimitat en el sector de les comunicacions electròniques. 

Podrà trobar tota la informació sobre l'ús de cookies que l'Associació duu a terme en la seva Política de Cookies, que podrà trobar en https://www.voluntariadocaixabank.org/politica-de-cookies.

Portals mòbils i geolocalització

La web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank està adaptada per al seu ús en dispositius mòbils, de manera que és possible que la presentació i el contingut de les diferents aplicacions mòbils no coincideixin ni siguin exactes als del Website.

Així mateix, la pàgina web o l’aplicació poden disposar de funcions de geolocalització, a fi de determinar quan l'usuari l’activi, la ubicació d'aquest dispositiu en cada moment. Pel que d'aquesta manera podrà accedir als serveis que necessitin geolocalització i que l’Associació de Voluntaris de CaixaBank tingui disponibles.

L'accés als esmentats serveis requerirà l'activació per part de l'usuari de la funció de geolocalització en el seu dispositiu mòbil, la qual vostè podrà desactivar en qualsevol moment.

Propietat intel·lectual i industrial

El portal i el Website de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel·lectual o industrial, dels quals aquesta és titular o legítima llicenciatària.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en la pàgina web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank quan la titularitat dels mateixos no li correspongui.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank. Especialment, no podrà alterar-los, modificar-los o suprimir-los ni total ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els seus drets de propietat.

Queda prohibit, excepte en els casos en què expressament ho autoritzi l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, establir enllaços, o hipervincles, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank diferents de la pàgina principal del seu portal , accessible en l'adreça URL https://voldxp-voldxp.pre.ap.internet.cloud.lacaixa.es/, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar la seva pàgina web o la informació continguda en ella sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la seva pàgina web, que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des de la pàgina web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank mitjançant enllaços o hipervincles, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços o hipervincles al seu Website, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank, excepte autorització expressa d'aquesta última.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis ofertats o prestats a través de la pàgina web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank per terceres persones o entitats, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència; (Ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (Iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació; (Iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris; (V) infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita; (Vi) infracció del dret de protecció de dades; del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones; (Vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través d'aquest Website.

Ni l’Associació de Voluntaris de CaixaBank ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al seu control; (Ii) intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus i a través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (Iii) ús indegut o inadequat de la pàgina web de l’Associació de Voluntaris de CaixaBank; (Iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l'ús de versions no actualitzades del mateix.

L’Associació de Voluntaris de CaixaBank no es responsabilitza de les possibles discrepàncies que, amb caràcter transitori, puguin sorgir entre la versió publicada en els seus documents impresos i la versió electrònica dels mateixos publicats en les seves pàgines web.

Legislació aplicable

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola.